Algemeen

Iedere groep georganiseerde ondernemers binnen een gebied of een bestaande sector (Transmuraal of Onderwijs) in Gouda kan een verzoek indienen voor de besteding van de aan hen toegekende gelden. De georganiseerde groep ondernemers moet rechtspersoonlijkheid bezitten (veelal een vereniging of stichting) en deze groep kan in beginsel niet méér financiële middelen besteden dan ze zelf via de opslag op de OZB aan het OndernemersFonds hebben bijgedragen.

De aanvraag

De aanvraag moet worden ingediend met een financieel onderbouwde begroting, rekening houdend met het beschikbare budget (trekkingsrecht) voor het betreffende gebied of voor de betreffende sector.

De ingediende aanvraag zal tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering van het OndernemersFonds Gouda door het bestuur worden besproken. Na besluitvorming door het bestuur ontvangt de indiener schriftelijk bericht over de honorering of (gedeeltelijke) afwijzing van de aanvraag. Na ontvangst van de factuur door het secretariaat van het OFG zal het toegekende bedrag worden overgemaakt aan de aanvrager. Aanvragen worden in beginsel toegekend exclusief BTW, tenzij de aanvrager aantoont geen BTW te kunnen verrekenen.

Zie OndernemersFonds algemeen

Gebiedsindeling

De stad Gouda is in overleg met de gemeente onderverdeeld in 12 gebieden en 2 sectoren. Ieder gebied en iedere sector krijgt elk jaar een bedrag toegekend dat gelijk is aan de opslag OZB (met ingang van 1 januari 2017 7%) in het betreffende gebied of binnen de betreffende sector van 2 jaar daarvoor. Zo komt de opslag op de OZB uiteindelijk weer ten goede aan de ondernemers die deze opslag via de OZB hebben afgedragen.

Via onderstaande link kan men zien binnen welk gebied uw onderneming is ingedeeld.

Zie gebiedsindeling