Algemene informatie over het fonds

Sinds 1 januari 2009 bestaat in Gouda het OndernemersFonds Gouda, van waaruit initiatieven van georganiseerde ondernemers gesteund (kunnen) worden. Het Ondernemersfonds is een fonds dat door ondernemers in Gouda breed wordt gesteund. Het Ondernemersfonds wordt beheerd en aangestuurd door het bestuur van de Stichting OndernemersFonds Gouda (OFG).


Doel

Het doel van het fonds is het (in financiële zin) steunen van initiatieven van georganiseerde ondernemers ter versterking van het ondernemersklimaat in Gouda. Ondernemers hebben immers naast individuele belangen ook collectieve belangen. Hierbij kan gedacht worden aan het beveiligen van een bedrijventerrein, het organiseren van een marketingcampagne voor een winkelcentrum of het verzorgen van feestverlichting in de Goudse binnenstad.


Procedure aanvragen projecten ondernemersfonds

Alle ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden in Gouda betalen een opslag op hun Onroerende Zaak Belasting. Met ingang van 1 januari 2017 bedraagt die opslag 7%. Deze meeropbrengst van de OZB wordt door de gemeente Gouda uitgekeerd aan het OndernemersFonds Gouda, welk Fonds die gelden uiteindelijk weer ten goede doet komen aan de Goudse ondernemers door het honoreren van hun aanvragen tot het verkrijgen van subsidie voor collectief georganiseerde evenementen of andere initiatieven. Het Fonds wordt beheerd door de Stichting OndernemersFonds Gouda.

De gemeenteraad van Gouda heeft in eerste instantie besloten het Fonds voor een periode van drie jaren in het leven te roepen. Nadat die periode was verstreken is het convenant tussen gemeente en het OFG meerdere malen verlengd. De laatste keer (eind 2016) is het convenant verlengd voor een periode van 5 jaren, te weten tot 2022.

In het convenant is vastgelegd dat er binnen het Fonds een reservering wordt opgenomen voor stadsbrede initiatieven. Geld uit het Ondernemersfonds waar door een gebied of sector na drie jaar nog geen beroep op is gedaan verschuift naar deze reserve voor stadsbrede initiatieven. Dat wil zeggen dat op 1 januari 2020 het niet gebruikte geld uit 2016 vrijvalt, op 1 januari 2021 het niet gebruikte geld uit 2017, enz. Het blijft dus mogelijk om het door de gemeente Gouda in enig jaar in het Ondernemersfonds gestorte bedrag drie jaren te sparen om in komende jaren een grotere uitgave te doen alvorens het vervalt aan de reserve voor stadsbrede initiatieven.

Het OFG beheert tevens het fonds voor stadsbrede initiatieven. Alle contribuanten aan het OFG kunnen een beroep doen op dit fonds. Belangrijke voorwaarde is uiteraard dat het initiatief binnen de gemeente Gouda plaatsvindt. De stichting besluit over de aanvragen voor een financiële bijdrage ten behoeve van enig stadsbreed initiatief nadat zij advies daarover van de gemeente heeft ingewonnen.

Bij de beoordeling van stadsbrede aanvragen speelt een rol in hoeverre :

  • de activiteit bezoekers naar Gouda trekt,
  • het evenement/de activiteit de vitaliteit van de stad versterkt;
  • de promotie/marketing buiten de stad plaats vindt;
  • de activiteiten over de stad worden verspreid; en
  • samenwerking met andere partijen in de stad plaatsvindt.

Voorbeelden van stadsbrede initiatieven zijn evenementen als The Passion, de Sinterklaasintocht en het organiseren van de concerten in het Houtmansplantsoen.

Op 31 december sluit het boekjaar van het OFG en per 1 januari van ieder jaar is bekend hoeveel geld er vrijvalt uit het Ondernemersfonds naar de reserve voor stadsbrede initiatieven. Zoals hiervoor reeds aangegeven vallen per 1 januari 2021 vrij de gelden uit het Ondernemersfonds die in 2017 niet zijn opgevraagd door de bestaande gebieden en sectoren (Transmuraal en Onderwijs).

Klik hier voor de gebiedgerichte procedure

Procedure voor het aanvragen van een financiële bijdrage door gebieden/sectoren

Op de website van het OFG is door ieder gebied of sector het formulier te downloaden voor het doen van een aanvraag ter verkrijging van een financiële bijdrage voor te ondernemen initiatieven klik hier voor het aanvraagformulier). Na ontvangst van de aanvraag (per mail: secretariaat(Replace this parenthesis with the @ sign)ondernemersfondsgouda.nl wordt door het secretariaat van het OFG gescreend of de aanvraag lijkt te voldoen aan de gestelde criteria:

– de aanvrager moet een vereniging of stichting zijn, dan wel naar het oordeel van het OFG voldoende representatief;

– de aanvrager moet representatief zijn voor het betrokken gebied of sector;

– het project moet een collectief doel dienen;

– voorgaande projecten moeten adequaat zijn afgerond.

Lijkt een aanvraag niet aan genoemde criteria te voldoen, dan neemt het secretariaat contact op met de aanvrager om – indien mogelijk – de aanvraag te completeren. Als de aanvraag compleet is stuurt het secretariaat aan de aanvrager een ontvangstbevestiging per mail en legt de aanvraag de eerstvolgende vergadering voor aan het bestuur. Wanneer het bestuur de aanvraag heeft goedgekeurd wordt een toekenningsbrief verzonden met de vermelding van het bedrag waarvoor de toekenning heeft plaatsgevonden. In de toekenningsbrief wordt tevens verzocht aan het OFG een factuur toe te zenden voor het bedrag dat is toegekend. De factuur zal na ontvangst worden geverifieerd met het bedrag als genoemd in de toekenningsbrief en vervolgens zal het factuurbedrag – na akkoordbevinding – betaald worden door de penningmeester. Indien het bestuur niet akkoord gaat met de factuur wordt dit per mail gemeld aan de aanvrager.

Het secretariaat van het OFG maakt maandelijks een overzicht van de lopende projecten ten behoeve van de bestuursvergadering. Zodra een project is afgerond, wordt de aanvrager verzocht om een adequate verantwoording af te leggen van de voor enig evenement/project ter beschikking gestelde financiële bijdrage. Als die verantwoording niet (tijdig) wordt afgelegd, dient de bijdrage te worden gerestitueerd.

Procedure voor het aanvragen van een financiële bijdrage voor Stadsbrede initiatieven

Alle contribuanten aan het OFG, zijnde alle ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden die een opslag op hun OZB-aanslag betalen, kunnen een beroep doen op deze reserve voor stadsbrede initiatieven, welk initiatief ten doel moet hebben de stad Gouda te promoten en de aantrekkingskracht en economische vitaliteit van de stad Gouda te versterken. Belangrijke voorwaarde waar het initiatief eveneens aan dient te voldoen is dat de uitvoering van het initiatief binnen de gemeente Gouda plaatsvindt.

Het bestuur van het OFG besluit over de honorering van de aanvraag nadat zij advies daarover bij de gemeente heeft ingewonnen.

Voorbeelden van activiteiten van evenementen uit het verleden waarvoor ondernemers een bijdrage uit deze reserve hebben aangevraagd zijn evenementen als Gouda bij Kaarslicht, Sinterklaas en The Cheese Experience.

Het hele kalenderjaar door kunnen er stadsbrede aanvragen ingediend worden. Het bestuur ziet er bij toekenning op toe dat er spreiding van evenementen is over het kalenderjaar en daarmee dat de uitgaven uit het fonds ook over het jaar worden verspreid.

De aanvraag voor een financiële bijdrage voor enig stadsbreed initiatief wordt behandeld op gelijke wijze als de gebiedsgerichte aanvragen uit het Ondernemersfonds (aanvraagformulier, voorschot en afrekening). Klik hier voor het aanvraagformulier. Heeft u nog vragen, stuur dan een mail naar secretariaat(Replace this parenthesis with the @ sign)ondernemersfonds.nl


Aanvraagformulier bijdrage OndernemersFonds

Het aanvraagformulier dient uiterlijk 5 dagen voor de bestuursvergadering bij het secretariaat binnen te zijn. Dit betekent op de donderdag om 8.00 uur voor de vergadering van de dinsdag erop om 8.00 uur. Wanneer de aanvraag te laat binnen is, zal het worden behandeld in de vergadering van de maand erop.

Aanvraagformulier


Statuten en Convenant

Belangstellenden voor de statuten van de Stichting OndernemersFonds Gouda, voor het convenant dat daaraan ten grondslag ligt of voor het convenant 2017-2021 kunnen op een van de twee linken klikken.

Bekijk:

statuten – convenant 2022-2026