Procedure Stadsbrede initiatieven

Het geld dat jaarlijks door de gemeente Gouda wordt afgedragen aan het Ondernemersfonds wordt niet altijd volledig uitgekeerd. Dit houdt verband met het aantal (gehonoreerde) aanvragen tot het verstrekken van een uitkering uit het Ondernemersfonds. Indien er sprake is van een situatie waarin niet het volledig door de gemeente in het Ondernemersfonds gestorte bedrag wordt uitbetaald op aanvragen, blijft het restantbedrag van dat boekjaar behouden voor het betreffende gebied binnen het Ondernemersfonds gedurende twee opvolgende jaren. Aanvragen tot het verkrijgen van een financiële bijdrage uit het Ondernemersfonds in een volgend boekjaar worden allereerst ten laste gebracht van die overgebleven gelden. Is het geld na drie jaar binnen het Ondernemersfonds nog steeds niet uitbetaald, dan wordt het overgeheveld naar het fonds voor stadsbrede initiatieven.

Het fonds stadsbrede initiatieven wordt eveneens beheerd door de stichting OFG. Alle contribuanten aan het OFG, zijnde alle ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden die vanaf 2009 een opslag op hun OZB-aanslag betalen, kunnen een beroep doen op dit fonds voor de financiering van initiatieven, die ten doel hebben de stad Gouda te promoten en de aantrekkingskracht en economische vitaliteit van de stad te versterken. De enige voorwaarde waar het initiatief aan dient te voldoen, is dat de uitvoering van het initiatief binnen de gemeente Gouda plaatsvindt.

Het bestuur van het OFG besluit over de honorering van de aanvraag nadat zij advies daarover van de gemeente heeft ontvangen.

Bij de beoordeling van de aanvraag spelen de volgende elementen in ieder geval een rol: In hoeverre draagt de activiteit bij aan de doelstelling, zoals verwoord in het convenant: het bevorderen van de aantrekkingskracht en economische vitaliteit van de stad.

Verder wordt gekeken naar:

  • De verhouding van kosten en inhoud
  • Is er een winstoogmerk?
  • Worden betaalde krachten ingezet
  • Wat is het standpunt van de gemeente

Voorbeelden van activiteiten in het verleden waarvoor ondernemers een bijdrage uit dit fonds hebben aangevraagd, zijn evenementen als Gouda bij Kaarslicht, Sinterklaas, Cheese Experience.

Op 31 december van ieder jaar sluit het boekjaar van het OFG. Dan is bekend welk bedrag vrijvalt in het fonds voor stadsbrede initiatieven. Het hele kalenderjaar door kunnen er stadsbrede aanvragen ingediend worden. Het bestuur ziet er bij toekenning op toe dat er spreiding is over het kalenderjaar en dat het fonds niet al in de eerste helft van het jaar is uitgeput.

De subsidieaanvraag wordt behandeld op gelijke wijze als de gebiedsgerichte aanvragen uit het Ondernemersfonds (aanvraagformulier, voorschot en afrekening). Klik [hier] voor het aanvraagformulier. Heeft u nog vragen, stuur dan een mail naar secretariaat(Replace this parenthesis with the @ sign)ondernemersfondsgouda.nl