Algemeen

Iedere groep georganiseerde ondernemers in Gouda kan een plan indienen voor de besteding van de voor hen beschikbare middelen. De groep moet rechtspersoonlijkheid bezitten en de groep kan in beginsel niet méér financiële middelen besteden dan ze zelf via de opslag op de OZB aan het OndernemersFonds hebben bijgedragen.

De aanvraag

De aanvraag moet worden ingediend met een financieel onderbouwde begroting, rekening houdend met het beschikbare budget. De ingediende aanvraag zal tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering van het OndernemersFonds Gouda worden besproken. Na besluitvorming door het bestuur, ontvangt de indiener schriftelijk bericht. Na ontvangst van de factuur zal het toegekende bedrag worden overgemaakt. Aanvragen worden in beginsel toegekend exclusief BTW.

Zie OndernemersFonds algemeen

Gebiedsindeling

Om het fonds met een eerlijke verdeling beschikbaar te stellen aan de Goudse ondernemers, heeft de Stichting OndernemersFonds Gouda een verdeelsleutel naar geografisch gebied gemaakt. Naast het centrum zijn er clusters voor bedrijven(terreinen) en winkelcentra naar gebied in de stad. Via onderstaande links kan men zien bij welke cluster de onderneming is ingedeeld. Iedere ondernemer kan schriftelijk en gemotiveerd aan het bestuur aangeven dat men in een andere cluster wil worden ingedeeld.

Zie gebiedsindeling

Aanvraagtermijn

De stad is in gebieden verdeeld en voor alle gebieden is er een vereniging die namens dit gebied aanvragen kan indienen. Wilt u los van de hierboven genoemde verenigingen een beroep doen op het fonds of wilt u een nieuwe doelgroep vertegenwoordigen, dan dient uw aanvraag vóór 30 juni bij het OFG-bestuur binnen te zijn voor een besteding in het jaar daarop volgend.

Back to Top