OndernemersFonds Gouda

Zoals u wellicht weet heeft de gemeenteraad van Gouda eind december jl. besloten te komen tot de oprichting van het OndernemersFonds Gouda (OFG). In deze brief leggen wij u graag uit wat de oprichting van het OndernemersFonds voor u betekent en welke kansen het ons samen biedt.

OndernemersFonds Gouda

Unaniem gesteund door de ondernemersverenigingen RHID, SOG, VNO-NCW, MKB Nederland en de Kamer van Koophandel is op 19 december 2008, met het ondertekenen van een convenant door wethouder Siebe Keulen en ondergetekende als onafhankelijk voorzitter, het OndernemersFonds Gouda (OFG) opgericht.
Doel van het fonds is ondernemers te stimuleren om gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen en zo met elkaar het ondernemersklimaat in onze stad te verbeteren. Via een verhoging van de OZB met 5% betalen vanaf 2009 alle bedrijven en non-profitorganisaties (zowel eigenaren als gebruikers van onroerend goed) in Gouda mee aan het fonds. De opbrengst van de verhoging wordt door de gemeente volledig ter beschikking gesteld aan de Stichting OndernemersFonds Gouda.

Budgetbesteding

Het bestuur van het ondernemersfonds bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de ondernemers als de non-profitorganisaties in Gouda. Taak van het bestuur is te toetsen of de uitgaven uit het fonds overeenkomen met de plannen voor bestemming van de gelden.
Het budget wordt verdeeld per gebied of sector. Zodoende kan alleen aanspraak worden gemaakt op het geld dat in dit gebied of in die sector wordt opgebracht. Dit betekent dat bijv. het centrum geen aanspraak kan maken op de gelden die door de Goudse Poort worden opgebracht, en andersom kan de Goudse Poort ook geen beroep doen op het geld van het centrum. Het is mogelijk om maximaal drie jaar te sparen voor een grotere uitgave.
Een verzoek om financiering door het OndernemersFonds Gouda moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
de aanvraag komt van een vereniging of stichting die voldoende representatief is en waarbij alleen ondernemers en instellingen zijn aangesloten;
de aanvraag dient een collectief doel.
Het is dus niet mogelijk om als individuele ondernemer of instelling een beroep te doen op het fonds.

Verdeling van de stad

Om te zorgen dat alle ondernemingen en instellingen betrokken worden en om teveel versplintering te voorkomen, is het wenselijk de stad in te delen. Het bestuur van het Ondernemersfonds heeft Gouda verdeeld in geografische gebieden. Op de webiste www.ondernemersfondsgouda.nl kunt u aan de hand van uw adres precies zien in welk gebied u bent ingedeeld. Ook staat daar aangegeven of er al een vereniging actief is in het gebied. Wilt u liever anders ingedeeld worden? Neem dan gerust contact met ons op. We vernemen graag uw alternatief via ons secretariaat.

Uw plannen? Meer dan welkom!

Het ondernemersfonds heeft alleen een organiserende functie en laat het maken van plannen graag over aan de Goudse ondernemingen zelf. Daarom zijn we op zoek naar plannen om de middelen uit het OndernemersFonds Gouda op een zo goed mogelijke manier te besteden. Aan de ondernemersverenigingen hebben we daarom gevraagd om hun plannen aan ons kenbaar te maken.

Heeft u zelf een idee? Praat dan eens met uw ondernemersvereniging en maak samen een collectief plan. Of neem direct contact met ons op via het secretariaat.

Vragen?

Vanzelfsprekend houden wij u de komende tijd op de hoogte over alle ontwikkelingen rond het OndernemersFonds Gouda. Bij voorkeur doen we dat via email. Wilt u zo vriendelijk zijn uw emailadres achter te laten op onze website www.ondernemersfondsgouda.nl/contact Hier vindt u ook meer informatie en onze contactgegevens.

Met elkaar maken we van het OndernemersFonds Gouda een geweldig succes!

Bestuur
Voorzitter OndernemersFonds Gouda

Back to Top